Ер Төстіктің Көлтауысармен кездесуі - Встреча Ер Тостика с Богатырем Озероглотателем - Er Tostik meets mighty man6 the lake-gobbler

Ер Төстіктің Көлтауысармен кездесуі

 

***

Ер Төстік, Ұры, Желаяқ, Саққұлақ және Таусоғар бесеу болып келе жатады. Бұлар жапан далада келе жатса, бір үлкен көл көрінеді. Көлдің суы айтқанша суалып, айтқанша шарасынан асып, ернеуі толып кетеді. Ер Төстік жолдастарымен мұның мәнісіне түсіне алмайды. 

 «Бұл қайдан келіп, қайда кетіп жатыр?», - деп айнала іздейді. Сөйтсе, қамыстың арасында біреу отыр, көлдің суын ұрттап қалса, жоқ болады, аузынан төгіп жіберсе, шарасынан асып, су қайта толып кетеді.

Сонда Ер Төстік одан:

 -О, неғып отырған адамсың? – деп сұрайды.

 -Жердің үстіндегі Ер Төстік жер астына түсті деген соң, жолдас болып ерейін деп, жолын тосып жүрген адаммын, - дейді әлгі кісі.

-Ер Төстікке жолдас болатындай қандай өнерін бар? – дейді Ер Төстік.

 -Кез келген көлді ұрттап ала аламын. Мен Көлтауысар деген ер боламын.

-Ендеше, сол іздеген Төстігің мен боламын!

Ер Төстік, Ұры, Желаяқ, Саққұлақ, алтауы жұріп кетеді....

Встреча Ер Тостика с Богатырем Озероглотателем

 

***

Подходят джигиты к большому озеру. Смотрит на него Ер Тостик и ничего понять не может. Вода в озере то исчезнет сразу 6 то вновь появится. И вдруг заметил Ер Тостик сидящего в камышах человека с дудочкой во рту. Наберет он через дудочку воду в рот – и озеро высохнет до дна, потом выпустит ее обратно – и озеро вновь наполнится до самых берегов.

Спрашивает Ер Тостик:

- Кто ты такой?

- Я хочу быть товарищем Ер Тостика. Я слышал, что он спустился в подземное царство, и жду его на дороге.

- А каким искусством ты владеешь, чтобы быть товарищем Ер Тостика?

- я могу проглотить любое озеро. Я богатырь Озероглотатель.

- А я Ер Тостик, которого ты ждешь!

И двинулись они дальше вшестером: Ер Тостик, Чуткое Ухо, Вор-богатырь, Горокат, Ветроног и Озероглотатель….

Er Tostik meets mighty man6 the lake-gobbler

 

***

Then the five of them traveled on: they were Er Tostik, the Their, the Wind Whistle, the Sharp Ear  and the Rock Rider.Eventually, they came to a large lake. Er Tostik looked at it and could not believe what he saw. The water would suddenly disappear, and then it would come back again. Then er Tostik saw a man in the reeds. The man had a reed pipe. When he sucked the water through his reed pipe to his mouth, the lake went dry to the very bottom7 When he let it go back, the lake filled up again to the brim.Er – Tostik asked him,

     “Who are you?”

   “ I want to be a friend to Er Tostik,” said The reed.

    “ The rumors say he went down to the underground kingdom, and I am here to await and join him when he goes by.”

“ Do you have any skills to be a friend to Er Tostik?”

   “ I can swallow any lake. I am the Mighty Man, the Lake Gobbler.”

   “ And I am Er Tostik for whom you are waiting!”

     Then the six of them went on: Er Tostik, the Thief, the Wind Whistle, the Sharp ear, the Rock Rider and the lake Gobbler