Ак сүйек - Ак суйек - Ak suyek

Ак сүйек

***

Ак сүйекті қыз-бозбалалар жазғы айлы түнде ойнаған. Ойын бастаушы жылқының бақай сүйегін, ол болмаса қойдың жілігін, немесе жауырынын, жамбасын қолына алып, ойынға қатысушыларға көрсетіп, белгілеп алады да, ойыншыларды екі топқа бөліп, алысырақ барады да, ақсүйекті лақтырып жібереді.

Ойынның мақсаты – сүйекті тездетіп тауып алып, басқаларға байқатпай, жүргізуші әкеліп беру. Басқаларға байқатпай жүргізушіге сүйекті табыстау үшін тапқырлық, ептілік және мақсаткерлік қажет. Сүйекті алғашқы болып тауып алған ойыншы әртүрлі жолдармен басқалардың көңілін аулап, аудара тұруға тырысады( мысалы, «сүйек пәленшеде» деп, дауыстап айқалап басқаларға нұсқайда). Ойынға қатысқандар (немесе жалғыз ойыншы) сүйекті жүргізушіге сәтті жеткізген ойыншының айтқанын орындап, ән айтады, өлең оқиды немесе жан-жануарлардың даусын салады, ал жеңіп алған топқа ұпай беріледі.

Ак суйек

***

Игра Ак суйек(поиск белой кости) проводится в светлую лунную ночь. Водящий показывает участникам двух команд белую кость, которая может быть большой лодыжной костью лошади или коровы, либо берцовой или лопаточной костью барана, и в установившейся тишине бросает кость далеко в поле за спины стоящих.

Смысл игры – быстро найти кость и незаметно для остальных принести ее ведущему. Для того, чтобы быть незаметным и без препятствий донести кость до ведущего, нужно проявить хитрость, ловкость и целеустремленность. Иной игрок, нашедший кость, отвлекает внимание соперников различными способами (например, громко говорит, указывая на другого, и утверждает, что кость якобы у соперника и т.д.). для удачливого игрока, нашедшего и донесшего кость, вся группа (или кто-то один из группы) исполняют пожелание: поют, читают стихи, подражают голосам животных, а команде-победительнице присуждается очко.

Ak suyek

***

Ak suyek (searching for a white bone) is played on a moonlit night. A game leader shows the participants (consisting of two teams) a bone from a large animal. The leader throws the bone into the field.

 

The goal of the game is to quickly find the bone and bring it to the leader. In order to bring the bone to the lead without obstacles, one has to be ingenious and agile. Sometimes the player who finds the bone distracts the attention of opponents in different ways (for example, speaks loudly, pointing to the other, saying that the competitor has found the bone, etc.). if a player is fortunate and finds the bone, the whole group (or one player) fulfills his wish by singing, reciting poems and imitating voices of animals. The winning team is a warded a point.