10.ДОСТЫҚ. ЖОЛДАСТЫҚ - ДРУЖБА, ТОВАРИЩЕСТВО

Арбалыға жорғалы

жолдас болмас

Не попутчик тебе посох,

если путь твой на колесах

Жолдасың темірші болса,

өзің көмірші болған құп

 

Коль товарищ твой кузнец - 

угольщиком будь

 

Жолда жүрген май ішер,

Үйде қалған қан ішер

Те, кто дома,  кровь сосут,

кто в дороге масло пьют

Шошқаға ерген

балшыққа аунар

Со свиньёй якшаешься –

в грязи обваляешься

Дос та дос,

дұшпан да дос мал барында

Когда в достатке иль богат

и враг, как друг, и друг, как брат

Досы жоқ адам —

Тұзы жоқ тағам

Человек без друга –

без соли блюдо

Жалған жолдас көзіне мақтар,

Сырт айналып, сойылын баптар

Лживый друг в глаза хвалит,

а за спиной дубину ладит

Жаман жолдастан

жақсы дұшпан артық

Чем дряной друг,

лучше достойный недруг

Ауыл итінің достығы

Суйек тастағанша...

Дружба сельских собак –

до первой косточки...

Жылқы кісінескенше,

Адам сөйлескенше

Коней сближает ржание,

людей – речей содержание 

Мыңның түсін танығанша,

Бірдің атын біл

Чем знакомых сотни лиц,

лучше по имени знать одного

Мың жолдас жақсы,

Мың жолдастан бір дос жақсы

Неплохо, если есть тысячи приятелей,

но лучший среди них - единственный твой друг

Өз басыңды дауға берсең де,

Жолдасынды жауға берме

Чем свою голову от спора беречь,

почётнее друга от врагов уберечь

Жақсы көрші тапқаның —

Мол олжаға батқаның

Хорошего соседа обрести –

большую пользу приобрести

Досы көптің жаны семіреді,

Асы көптің тәні семіреді

Коль тело полнеет – еда хороша,

полно коль приятелей  – полнеет душа

Жақсы дос үшін жан пида

Жертвуй для друга и душу и жизнь

Ағаш тамырымен,

Адам досымен мықты

Дерево крепко корнями,

человек - друзьями

Жолдасың  соқыр болса,

Сен де бір көзіңді қысып қой

Коль товарищ твой слепой,

ты хоть глаз один прикрой

Досыңа ат берме,

Ат берсең, ақырын жур деме

Коль коня ты другу дал,

не проси, чтоб не скакал

Жақсымен жүрсең,

Жақсы боларсың.

Жаманмен жүрсең,

Жын  урып, бақсы боларсың

Дружишь с достойным –

станешь достойным.

С никчемным якшаешся –

в грязи обваляешься

Көзі сынық инемен 

көйлек тіге алмайсың.

Көңілі сынық құрбымен

ойнап-күле алмайсың

Иглой со сломанным ушком

не сошьёшь рубашку.

Пред сомнительным дружком

не раскроешь душу нараспашку

Жолдасты

жол айырады

Товарищества суть

выявляет путь

Әлсіз адам жағымпаз,

кербез адам - қырымпаз

Слабый человек - льстец,

щегловатый человек - гордец

Балта сабынан озбайды

Топор – товарищ топорища