19.ЕҢБЕК, КӘСІП, ЕҢБЕКҚОРЛЫҚ - ТРУД, РЕМЕСЛО, ТРУДОЛЮБИЕ

Күшің барда, істе,

тісің барда тісте!

Пока силён – дерзай,

пока зубаст – кусай!

Қыста малынды бақ,

Жазда шөбінді шап!

Зимой скот паси,

летом траву коси!

Жер көңді жақсы көреді,

Ат жемді жақсы көреді

Конь любит овес,

земля любит навоз

Ақ қар көп болса —

ақ нан көп

Обилие белого снега -

к обилию белого хлеба

Құс қонбаған көл жетім,

Ел қонбаған жер жетім

Сиротливо озеро без птиц,

земля - без людских лиц

Қойшыны таяғы асырайды,

Қасқырды аяғы асырайды

Ноги кормят волка,

пастуха —  палка

Атан түйе жүк астында қартаяр

Под вьюком старится верблюд

Түйір нан —

тамшы тер

Хлебная кроха –

капелька пота

Жері байдың —

елі бай

Богатство природы –

богатство народа

Көп еңбегі көңілді

Общий труд на радость всем

Бір кісі қазған құдықтан

мың кісі су ішеді

Колодец вскопал один человек,

тысячи пьют из него целый век

Жер құтты болса,

Мал сүтті болады

Земли сочные –

стада молочные

Жаңбырмен жер көгерер,

Еңбекпен ер көгерер

От осадков земля зеленеет,

цветёт человек, коли жнёт и сеет

Еңбексіз өмір —

сөнген көмір

Без труда людская доля

есть  потухшие уголья

Қой семізі қойшыдан

Тучность овец — от труда пастуха

Еңбек – адамның көркі,            

Адам – заманның көркі.

Труд – краса человека,

человек – краса  века

Ащы еңбектен төтті нан

Горький труд - вкусный хлеб

Тары болса, тауық табылады

Были б корма, а куры найдутся

Сөз қуған бәлеге жолығар,

Шаруа қуған қазынаға жолығар

Кто сплетней живет, тот беду наживет,

кто посеет свой труд - богатство пожнёт

Жаман іс жоқ, жаман ісші бар

Нет плохой работы, есть плохой работник

Еңбек етсең емерсің,

ерінбесең жеңерсің

Будешь трудиться – станешь пожинать,

не будешь лениться – станешь побеждать

Тігіншіні инесі асырайды

Игла — кормилица швеца

Еңбексіз тапқын мал

есепсіз кетер

Скот добытый без труда,

тратится без счета

Жаман етікші біз таңдайды,

Жаман жігіт қыз таңдайды

Плохой сапожник недоволен шилом,

выбирает деву парень, хоть не вышел рылом