23.ӘКІМГЕРШІЛІК, КҮШТІЛІК - ВЛАСТЬ, СИЛА

Аты семіздің —

жолы тегіс

Для ухоженной лошадки

дороги тоже гладки

Алмасты алмас кеседі

Алмаз режется алмазом

Тышқанның тәңірі — мысық

Кошка – божество мышки

Тоқпағы мықты болса,

 киіз қазық жерге  кірер

Колотушка, коль крепка –

войлочный кол в землю вобьёт

Тасты тас қозғалтады

Камня сдвинет только камень

Екі нар сүйкенсе,

арасында шыбын өлер

Когда трутся два верблюда,

между ними гибнет муха

Жыланды үш кессе де

кесірткелік әлі бар

Треть разрубленной змеи

силой ящерицы владеет

Нар жолында жүк қалмас

На пути верблюда вьюк не залежится

Ергежейліге есектен биік колік жоқ

Карлик на ишаке, как всадник на коне

Екі қошқардың басы

бір қазанға симас

Не выдюжить казану

две башки баранов

Ит жеңгенін талайды

Сильная собака раздирает слабую

Қисық ағаш үй болмас,             

Қыңыр жігіт би болмас

В сруб не врубишь ствол кривой,

коли груб – не быть судьёй

Түйені жел шайқаса,

ешкіні көктен ізде

Коль ветер верблюда качает,

то козочку ввысь унесёт

Хан сарайы демесең, 

Қатын өсек қаптаған.

Қошеметшіл қу өңшең

Ханды ғана мақтаған.

Скажешь: ханский здесь дворец, -

полон бабских слухов он.

Каждый - подленький хитрец,

ханский льстец и пустозвон.

Мысық жоқта тышқан кісінейді,

ит жоқта шошқа үреді

Где нет кошки – ржут мыши,

где нет собаки, там лают свиньи