6.ОТАН, ТУҒАН ЖЕР, ЕЛ-ЖҰРТ - ОТЕЧЕСТВО, ОТЧИЗНА, РОДИНА

 

Туған жердің күні де ыстық,

күлі де ыстық

На родине и солнце ярче,

и зола жарче

Бақа көлін сүйеді,

ер жігіт елін сүйеді.

Жаба лужей дорожит,

а державой – ер-джигит

 

Ит - тойған жеріне,

Ер - туған жеріне

 

Мужа влечёт туда, где народ,

собаку - туда, где набила живот

 

Кісі елінде сұлтан болғанша,

өз еліңде ұлтан бол    

Чем на чужбине быть султаном, -

будь подмёткой в своём стане

 

Ата-мекен – анаң екен,

Қысылғанда панаң екен

 

Словно мать нам отчий край,

в трудный час он словно рай

 

Адам отанын іздейді,

қой қотанын іздейді

 

Людям – отечество,

овцам – «овечество»

 

Толған ел – тарихын таспен жазады,

тозған ел – тарихын жаспен жазады

 

Цветущая страна строит историю из камней,

обветшалая страна пишет её слезами из очей

 

Отан – елдің анасы,    

Ел – ердің  анасы

 

Родина – мать Отчизны,

Отчизна – мать мужчины

 

Ел іші – алтын бесік     

Своя Отчизна  –  золотая люлька

Ер жаңылып қолға түсер,

Құс жаңылып торға түсер

 

Заблудший муж попадёт в клеть,

заблудшая птица попадёт в сеть

 

Назыңды ер көтерер,

Ер көтермесе ел көтерер

 

Капризы твои выдержит мужчина,

не выдержит он, - выдюжит Отчизна

Елдің қадірін

жат жерде білерсің

 

Достоинства Отчизны

узнаешь на чужбине

 

Жығылған жерге сүйенеді,

Жыққан елге сүйенеді.

 

Земля – упавшему оплот,

оплот победителя – народ

 

Опасызда отан жоқ

 

У изменника Отечества нет

 

Құлан қағын қорғайды,

киік лағын қорғайды

 

Лужу свою охраняет кулан,

а оленёнка охраняет лань 

 

Туған жердің жуасы да тәтті

 

На родной земле даже лук сладок

 

Құртақандай торғай да

өз уясын қорғайды

 

Бьётся за гнездо без страха

даже маленькая птаха

 

Аздың азаншысы болғанша,

көптің қазаншысы бол

Бестің басы болғанша,

алтының аяғы бол.

 

Чем для десятка глашатаем быть,

лучше для сотни кашу варить

Чем главою быть  пятёрки,

лучше – хвостиком шестёрки

 

Тұлпар тегін табар,

ер жігіт елін табар

 

Аргамак найдёт себе ровню,

Ер-джигит – свою Родину

 

Жат жердің қаршығасынан

Өз еліңнің қарғасы артық

 

Чем ястреб чужбины,

лучше  ворон Отчизны

 

Күйеу жүз жылдық,

Құда мың жылдық.

 

На столетье - зять,

на тысячу лет - сват

 

Өз елінде көртышқан да батыр

 

В своей норе и крот силён

 

Отансыз адам –

Ормансыз бұлбұл.

Человек без Родины –

 соловей без рощи